Regulamin

Warunki Zakupów
Regulamin Sklepu Internetowego www.roseonfire.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.roseonfire.pl
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://roseonfire.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
6. Sprzedawca – Magdalena Kuźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU RIKO Magdalena Kuźniak, Markowo 1A, 63-800 Gostyń, NIP: 6961815226, REGON: 301438166.
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683)
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.roseonfire.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.roseonfire.pl, prowadzony jest przez
Magdalenę Kuźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU RIKO Magdalena Kuźniak,
 Markowo 1A, 63-800 Gostyń, NIP: 6961815226, REGON: 301438166.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b.) zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Sklep Internetowy www.roseonfire.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
2.6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.7. Aby prawidłowo korzystać ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
– połączenie z siecią Internet,
– przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
2.8. W celu prawidłowego korzystania z usług, Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
– aktualna wersja przeglądarki Firefox, Chrome, Opera, Safari lub każda inna zgodna z aktualnie obowiązującymi standardami wyświetlania stron internetowych;
– monitor o rozdzielczości minimum 1024×768;
– włączona obsługa Cookies i Java Script 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
2.9. Sprzedawca oświadcza, że świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 16 lat.

III. Rejestracja

3.1. W celu utworzenia konta Klient w Sklepie może dokonać nieopłatnej rejestracji.
3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.3.W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz.
3.4. W celu dokonania rejestracji, Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej, otrzymuje potwierdzenie rejestracji.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.roseonfire.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o kreator zamówienia udostępniony Klientowi w celu skonfigurowania Towaru do zakupu.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez kreator zamówienia i późniejsze dodanie ich do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych lub po poprawnym zalogowaniu się, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) sposobu dostawy,
e.) uwagi do zamówienia – informacje dodatkowe zgłoszone przez Klienta do Sprzedawcy.
4.5. Celem złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu.
4.6. Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, ale brak ich podania będzie skutkować niemożnością realizacji Zamówienia.
4.7. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail. zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.11. Umowa sprzedaży, o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia sposobem transportu.
5.3. Termin realizacji Zamówienia to czas realizacji, który wynosi od 1 do 10 dni roboczych oraz czas dostawy, który wynosi odpowiednio 24h/48h (w przypadku dostaw realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) lub 72h (w przypadku dostaw realizowanych na terenie Unii Europejskiej), licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zakupiony przez Klienta Towar.
5.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji Klienta z tytułu niekompletności, uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,
6.2. Klient ma możliwość zapłaty za złożenie Zamówienie poprzez:
a.) przelew na numer konta bankowego 61 1090 2590 0000 0001 3424 0885;
6.3. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia dowód zakupu: paragon bądź fakturę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeżeli Konsument złoży na piśmie stosowne oświadczenie i wyśle je na adres Sklepu. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument musi skorzystać z formularza oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, wraz z formularzem zwrotu.
7.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta).
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będących przedmiotem Umowy.
7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta towaru z załączonym formularzem zwrotu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta.
7.6. Zwrot uiszczonych płatności następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie zaakceptuje inne rozwiązanie. Za zwrot płatności nie są pobierane żadne opłaty.
7.7. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru z załączonym formularzem zwrotu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7.8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
8.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową, w szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
Ponadto, rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił wobec instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
8.3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
8.4.Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;
– jeżeli jest Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
– żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
8.5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
8.6. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8.7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
8.8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
8.9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu.
8.10. Reklamacje, wynikające z naruszenia gwarantowanych prawnie praw Klienta lub innych przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@roseonfire.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.11. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.roseonfire.pl
rozpatrzył reklamację jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z paragonem lub fakturą.
8.12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca spełni roszczenie Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: info@roseonfire.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych Osobowych

10. 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.roseonfire.pl, a także pobrać go i wydrukować.
11.2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).
11.4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.